เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว
ที่  241 /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
------------------------------------------------------

        ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการให้สถานที่ทำงาน/อาคารสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานในสังกัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีแผนร่วมดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2559– 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่  โดยแผนดังกล่าว ได้มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น

        เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมยาสูบให้มีความครอบคลุม ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
        1. นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว                                         ประธาน
        2. รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว                                    รองประธาน
        3. เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว                            คณะทำงาน
        4. ที่ปรึกษานกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว                                 คณะทำงาน
        5. ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว                                             คณะทำงาน
        6. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                              คณะทำงาน
        7. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                                      คณะทำงาน
        8. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                     คณะทำงาน
        9. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                       คณะทำงาน
        10. ผู้อำนวยการกองการศึกษา                                            คณะทำงาน
        11. ผู้อำนวยการกองช่าง                                                    คณะทำงาน
        12.  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                                   คณะทำงาน
        13. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                      คณะทำงาน/เลขานุการ
        14.  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                           คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
        1) ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
        2) กำหนดนโยบายเทศบาลเมืองสระแก้วปลอดบุหรี่
        3) จัดประชุม/อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมยาสูบของหน่วยงาน กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
        4) จัดอาคารสถานที่ภายในเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และมีการแสดงเครื่องหมายปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
        5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่  21  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว