เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2566 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..............................

        ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และตามประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่1) พ.ศ. 2565 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่     11     มกราคม  พ.ศ.  2566

     เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว