เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
******************

    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

    ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริม/เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลไปในแนวทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้
    1.    ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
    2.     ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ สามัคคี และมีความรับผิดชอบ
    3.     ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ และถูกกฎหมาย
    4.     ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
    5.     ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ มีอัธยาศัยไมตรี รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
    6.     พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
    7.     ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่     3     มกราคม   พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว