เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566
******************

    ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่านิยมสำหรับองค์การและบุคลากรในสังกัด และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง นั้น

    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหาร งานภาครัฐ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นค่านิยมสำหรับองค์การและบุคลากรในสังกัด และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่างๆ ดังนี้
    1.    นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
        1.1    นโยบายหลัก
            ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
    2.    ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
    3.    การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        1.2    นโยบายหลัก
            มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
    2.    จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
    2.    นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
        2.1    นโยบายหลัก
            ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
    2.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชน
        2.2    นโยบายหลัก
            มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
    2.    ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
        2.3    นโยบายหลัก
            ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    จัดช่องทางระบบการรับฟัง ระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
    2.    พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
    3.    จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
    3.    นโยบายด้านองค์การ
        3.1    นโยบายหลัก
            ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล
    2.    กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
    3.    จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
    4.    กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
        3.2    นโยบายหลัก
            สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
    2.    จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
    3.    พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
        3.3    นโยบายหลัก
            วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
            แนวทางปฏิบัติ
    1.    ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    2.    เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ
    4.    นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
        4.1    นโยบายหลัก
            มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
            แนวทางปฏิบัติ
            1.    จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
            2.    จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
        4.2    นโยบายหลัก
            ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
            แนวทางปฏิบัติ
            1.    สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
            2.    จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
            3.    การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
    5.    แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
        เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
        5.1    เทศบาลเมืองสระแก้ว สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
        5.2    เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วคนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
        5.3    เทศบาลเมืองสระแก้ว คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ  ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
        5.4    นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  ทุกปี
        5.5    เทศบาลเมืองสระแก้ว จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

    ทั้งนี้  ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566 ฉบับนี้โดยเคร่งครัด


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่     3    มกราคม   พ.ศ.  2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว