เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน
*****************

    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 มีวัตถุประสงค์ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นั้น

    ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแก้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้า นายตระกูลสุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน ประจำปี พ.ศ.2566 ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล และจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดให้เทศบาลเมืองสระแก้วถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
    1.    ด้านความโปร่งใส จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
    2.    ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลของการบริหารและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
    3.    ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
    4.    บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
    5.    ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต
    6.    ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้ในหลายช่องทางไม่ว่าทางเทคโนโลยีหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆ
    7.    ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต
    8.    ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่   3    มกราคม   พ.ศ. 2566

 



    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อสาธารณชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว