เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566
******************

    เพื่อให้เทศบาลเมืองสระแก้ว มีสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดี น่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จึงขอกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้
    1.    สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
    สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานน่าอยู่ สะอาด ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย ปราศจากสิ่งสกปรกและเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม โดยดำเนินกิจกรรม 5 ส ควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563  โดยผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ ดังนี้
    1.    เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด และเครื่องปริ๊น ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดวางให้เป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้สะดวก ไม่มีฝุ่นจับ และเมื่อใช้งานเสร็จต้องเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ
    2.    โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ และแฟ้มเอกสาร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการวางผังห้องทำงานอย่างเหมาะสม สะอาดเป็นระเบียบทั้งในและนอกตู้ สามารถเปิด-ปิดสะดวก สืบค้นง่าย จัดวางเอกสารเป็นหมวดหมู่ ไม่มีฝุ่นจับ และเมื่อใช้งานเสร็จต้องเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ
    3.    พื้นที่วางอุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ผนัง ประตู เพดาน ทางเดิน และพื้นที่โดยรวมภายในห้องสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดวางอุปกรณ์สำนักงานอย่างเหมาะสม สามารถใช้งานได้โดยสะดวก ต้องไม่มีสิ่งของวางเกะกะขวางทางเดิน เดินสายไฟในสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และผนัง ประตู เพดานในสถานที่ทำงานต้องสะอาดปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มีหยากไย่ ฝุ่น และเศษขยะ
    4.    แสงสว่างในสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดแสงสว่างในสถานที่ทำงานให้เพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะห้อง สีภายในสถานที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งาน คุณภาพและปริมาณของแสงสว่าง ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้องมั่นดูแลบำรุงรักษาระบบแสงสว่างอยู่เป็นประจำ
    5.    เสียงและอากาศภายในสำนักงาน ต้องไม่มีเสียงรบกวนภายในสำนักงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดให้มีระบบการระบายอากาศ อุณหภูมิและอากาศภายในห้องปฏิบัติงานถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม ไม่มีฝุ่นจับ ไม่มีหยากไย่เกาะพัดลม เครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศ และจะต้องทำความสะอาดฟิลเตอร์หรือแผงกรองฝุ่นอยู่เป็นประจำ
    6.    บริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ รีโมท โทรศัพท์ ห้องน้ำ จะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย ปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรักษาความสะอาดและทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ
    7.    บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายติดประกาศ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบเอกสารที่ปิดประกาศให้เป็นปัจจุบัน
    8.    ภายในสำนักงานจะต้องมีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดวางถังขยะไว้ในที่ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
    9.    บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างสม่ำเสมอ มีการกำหนดวันทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในส่วนราชการ โดยปฏิบัติจริงและให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานปกติประจำ
    10.    บุคลากรในหน่วยงานจะต้องมีการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยต้องสวมใส่หน้าอนามัย เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลีกเลียงการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำร่วมกัน และสวมถุงมือขณะทำความสะอาด
    11.    ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในท่าเดียวกันนานๆ อาจเกิดอาการเมื่อยล้าควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถ เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสมโดยมิให้เสียงาน
    12.    ผู้ปฏิบัติงานควรมีการพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจการนันทนาการ หรือออกกำลังกายหลังเลิกงานหรือวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นบางโอกาสเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกายและความตึงเครียดทางจิตใจจากการประกอบอาชีพ
    2.    ความปลอดภัย
    2.1    ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานควรละเว้นนิสัยและการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือการกระทำที่เสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงานโดยสร้างจิตสำนึกและความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
    2.2    ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความปลอดภัยแก่บุคคลอื่น
    2.3    ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Sign) โดยเคร่งครัด
    2.4    ผู้ปฏิบัติงานต้องเอาใจใส่ในการทำงาน ห้ามหยอกล้อหรือแกล้งหรือทะเลาะวิวาทในขณะทำงานกับบุคคลอื่นในขณะงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัย
    2.5    ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยสวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายๆ ส่วนรวมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่อวัยวะส่วนนั้นๆหรือเพื่อช่วยลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
    2.6    ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ควรหลีกเลี่ยงการแต่งกายที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่สวมเครื่องประดับที่จะก่อให้เกิดอันตราย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน นาฬิกา
    2.7    ในการทำงานจะต้องวางเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบ ไม่วางระเกะระกะและต้องรักษาความสะอาดพื้นที่ที่ทำงาน หมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อม ที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย
    2.8    ห้ามผู้ปฏิบัติงานทำงานโดยไม่มีหน้าที่เฉพาะในงานที่มีลักษณะอันตราย เช่น การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
    2.9    ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รายงานทันทีที่ประสบอันตรายผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทันทีที่ประสบอันตราย เนื่องจากการปฏิบัติงานเฉพาะกรณีที่ต้องมีการตรวจหรือรักษาพยาบาลโดยแพทย์หรือเป็นเหตุให้ต้องหยุดงานตามแบบรายงานการประสบอันตรายของผู้ปฏิบัติงาน
    2.10    ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที เมื่อการทำงานเกิดปัญหา หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานชำรุดอาจเกิดอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ร่วมงาน  
    3.    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    3.1    จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
    3.2    จัดให้มีการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สมดุล
    3.3    จัดกิจกรรมขยะถุงพลาสติกแลกทองคำ
    3.4    จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล
    3.5    จัดกิจกรรมรณรงค์งดการสูบบุหรี่
    3.6    ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
    3.7    ส่งเสริมให้บุคลากรลดการใช้พลังงานภายในสำนักงาน
    3.8    ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกาย ที่มีความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย
    ทั้งนี้  ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด     


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่    16    มกราคม    พ.ศ.  2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว