เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. ....

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. ....
---------------------------------------------------------

        ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. .... เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว บัดนี้เสร็จสิ้นระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้
        1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
วิธีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. .... โดยผ่านช่องทางดังนี้
            1.1 การแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองผ่านแบบรับฟังความคิดเห็น โดยประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติฯที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน - ราย
            1.2. การแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” โดยตอบผ่านแบบสอบถาม Google forms หรือ Facebook Page เทศบาลเมืองสระแก้ว มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน - ราย
            1.3. การแสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทนเช่น ประธานชุมชนเมืองย่อยทั้ง 21 ชุมชน หรือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 341 ราย
        2.พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
        ประชาชนที่อยู่อาศัย ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว
        3.ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
        การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัย ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. .... เพื่อนำความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาในการตราเทศบัญญัติฯ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 341 ราย ผ่านแบบรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางผู้นำชุมชนเมืองย่อยทั้ง 21 ชุมชน
        ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. .... สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ทราบรายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ อนึ่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  


ประกาศ  ณ  วันที่   27   มกราคม  พ.ศ. 2566  

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. ....
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว