เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
………………………………………………

            ด้วยสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 จึงกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
            สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566
            1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 30 วัน
            2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ระยะเวลา 30 วัน
            3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลา 30 วัน
            สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567
            1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 3 วัน

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  9   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว