เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
 --------------------------------------

          ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งเป็นการแก้ไขตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมของแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว