เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
            เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

        ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะรับสมัครประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ของเทศบาลเมืองสระแก้วมีรายละเอียดดังนี้
        ก. คุณสมบัติ
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์
          (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต (เทศบาลเมืองสระแก้ว)
          (4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
          (5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
          กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น สามารถยื่นใบสมัครได้ โดย เทศบาลเมืองสระแก้วจะเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
        ข. วันเวลา สถานที่รับสมัคร
          (1) รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 7 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
          (2) สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ ชั้น 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว