เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
***************************************

    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วได้มีประกาศ ลงวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง จำนวนสัดส่วนระดับเมือง ของรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่าจำนวนสัดส่วนตามประกาศดังกล่าวยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะตัวแทนในกลุ่มที่ (4) ที่คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)/สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/คณะกรรมการกองทุนชุมชน/คณะกรรมการชุมชน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งไม่มีการยืนยันหรือระบุตัวบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกแต่อย่างใด จึงเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่มีความชัดเจนและไม่สมบูรณ์

    ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับภาพรวม โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นและคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตย และเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ชัดเจน จึงยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง จำนวนสัดส่วนระดับเมือง ของรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบและคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นภาพรวมระดับเมืองขึ้นใหม่ให้ชัดเจน มีความเหมาะสม เป็นไปตามบริบทของสภาพพื้นที่ และเป็นปัจจุบัน จึงขอประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย


ประกาศ ณ วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว