เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566  
 --------------------------------------

        ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)     แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” ที่เปลี่ยนแปลงไป สูงขึ้น–เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกำหนดได้ และการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนา ถือเป็นการแก้ไขราคาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดขึ้นใหม่ให้ถูกต้อง โดยไม่ทำไห้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 เพื่อใช้ในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้


        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   16    มิถุนายน พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว