เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
..........................................................................................

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนการแนะนำ ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
    เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”
    1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
    โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ 5,000 บาท รายละเอียดตามภาคผนวก 1
    2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
    2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2.2 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
    2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
    3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  ระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
    4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
    บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถติดต่อพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในแบบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัครสอบ ดังนี้
     4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว                        จำนวน 2 รูป
     (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ติดใบสมัครให้เรียบร้อย
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                   จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง                    จำนวน 1 ฉบับ
    จากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรการศึกษาแล้ว หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด
    ที่แสดงคุณสมบัติว่ามีคุณวุฒิ
    4.5 สำเนาคุณวุฒิที่แสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้อายุ                   จำนวน 1 ฉบับ
    จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ที่กรมอานามัยรับรอง
    4.6 ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันสมัคร)                                 จำนวน 1 ฉบับ
    4.7 อื่นๆ
    5. เงื่อนไขการรับสมัคร
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการสมัครไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าใบสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
    6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
    เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 12 กันยายน 2566  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    6.1 บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
    6.2 บริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
    6.3 ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
    7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
    ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
        - การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
        - คะแนนรวมทั้งสิ้น  100  คะแนน
    8. กำหนดการสอบคัดเลือก
    เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
    9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
    ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ภายในเวลา 16.00 น. โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยประกาศผลการสอบคัดเลือก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    9.1 บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
    9.2 บริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
    9.3 ทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
    เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างสามารถช่วยเหลือท่านให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอน่าหลงเชื่อ และแจ้งให้เทศบาลเมืองสระแก้วทราบด้วย

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน  พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว