เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
        โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
...........................................................

    ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 ข้อ 8 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือจะอนุญาตให้บุคคลใด ดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่น ดำเนินการขนสิ่งปฏิกูลแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีและเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ นั้น

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 8 ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565 นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ นายละมูล ทองเกิด รับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล ไปส่งสถานที่กำจัด ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยใช้รถบรรทุกทะเบียน 70-0468 สระแก้ว และ รถบรรทุก ทะเบียน 70-2384 สระแก้ว ใบอนุญาตเลขที่ 004/2567 ลงวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 และสิ้นอายุ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่ 7 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566

 



    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว