เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566  
 --------------------------------------

      ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งกำหนดให้การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่ง แก้ไขปีที่จะดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการแก้ไขชื่อโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 เพื่อใช้ในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อนำไปประสานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว