เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
        โดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
...........................................................

    ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการขน มูลฝอยติดเชื้อแทนหรือจะอนุญาตให้บุคคลใด ดำเนินกิจการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ คิดค่าบริการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ แล้วแต่กรณีและเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ นั้น

       อาศัยอำนาจตามข้อ 2 และข้อ 9 วรรค 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 5 ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้วเรื่อง การเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วไ่งสถานที่กำจัด ให้ใช้รถบรรทุก ทะเบียน 53-8927 กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตเลขที่ 001/2567 ลงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 และสิ้นอายุ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่ 1 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อโดยการทำเป็นธุรกิจ หรือการได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว