เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   เผยแพร่รายงานการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
----------------------

      ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน    การเก็บรักษาเงิน และการ

      เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  หมวด 10 ข้อ 110  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 109 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

 

ประกาศ  ณ   วันที่ 4  เดือน  ธันวาคม   2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว