เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
---------------------------------------------------------

        ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท 0804.5/ว 1811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการออกร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน

        ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ลงมติให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติผ่านร่างระเบียบฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วดังกล่าว โดยจะมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นต้นไป

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสระแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว