เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
**********************************************************

               ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และเสนอรายงานผลการติดตามต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว 

               ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในปีงบประมาณถัดไป

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว