เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2
....................................................................

           เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2566
 

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว