เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีภาษี 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีภาษี 2567
-----------------------------------------------------------

        ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 และข้อ 23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาษีในปีภาษี นั้น ก่อนที่จะมีการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเจ้าของทรัพย์สินรับทราบและตรวจสอบ และขอแก้ไขข้อมูล ดังกล่าวให้ถูกต้อง ก่อนจะได้รับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดและให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และเว็บไซต์ของทางเทศบาล นั้น

        ดังนั้น จึงแจ้งให้ผู้ชำระภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้อง ผู้ชำระภาษีสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศ

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม   พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีภาษี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว