เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
        เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาต
          ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ประจำปี พ.ศ. 2567
......................................................

    ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 นั้น
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินกิจการของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอให้เจ้าของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2567 และเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด ต่อเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
    (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
    (4) หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง
    (5) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    (6) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต
    (7) เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เทศบาลเมืองสระแก้ว จักดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป
        

ประกาศ ณ วันที่   13   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว