เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานประกอบกิจการ (สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร,ตลาด,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ) ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานประกอบกิจการ (สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร,ตลาด,การจำหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ) ประจำปี พ.ศ. 2567
......................................................

    ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเมืองสระแก้ว เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 , การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 นั้น
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 และมาตรา 55  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินกิจการของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอให้เจ้าของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ประจำปี พ.ศ. 2567 และเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดต่อเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
    สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร
    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
    (3) ใบรับรองแพทย์
    (4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
    (5) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง  
    (6) สำเนาหลักฐานการอนุญาตหรือหลักฐานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
    (7) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    (8) อื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 

    ตลาด
    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    (2) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งตลาด
    (3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 2 ฉบับ
    (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
    (5) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง  
    (6) สำเนาเอกสารเอกสารสิทธิของสถานประกอบการ
    (7) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือสัญญาเช่า

    การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
    (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    (5) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    (3) ใบมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
    (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
    (5) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
    (6) ใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า
    (7) หลักฐานผ่านการอบรมของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กรณีเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร)

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการติดต่อยื่นคำขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานประกอบกิจการ (สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร,ตลาด,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เทศบาลเมืองสระแก้ว จักดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

      
ประกาศ ณ วันที่    13   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานประกอบกิจการ (สถานที่จำหน่ายอาหาร,สถานที่สะสมอาหาร,ตลาด,การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ) ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว