เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว
*****************

        ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นั้น

        ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองสระแก้วเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้
        1.    ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
        2.    ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
        3.    ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริต
        4.    มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
        5.    มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่     17   มกราคม   พ.ศ. 2567    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปี พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว