เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่
ประจำปี พ.ศ.2567
*****************

        ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2567 มีวัตถุประสงค์ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นั้น

        ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสระแก้วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนข้าพเจ้า นายตระกูลสุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2567 ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล และจะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดให้เทศบาลเมืองสระแก้วถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
        1.    ด้านความโปร่งใส จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรมตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
        2.    ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลของการบริหารและการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
        3.     ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน
        4.    ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
        5.    ด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงานและ การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        6.    ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์และศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่    17    มกราคม   พ.ศ. 2567    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตจำนงในการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว