เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566
******************

        ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น

        เทศบาลเมืองสระแก้ว มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 จึงขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรในสังกัดและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
        1.    ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว (รวมเรียกว่า “บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว”)
        2.    บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
        3.    บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองสระแก้วในเรื่องหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง       
        4.    บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้
        5.    บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองสระแก้ว หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเทศบาลเมืองสระแก้วในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
        6.    บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือเอกชน
        7.    การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
              7.1    ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
              7.2    ทาง Face book ชื่อ “ เทศบาลเมืองสระแก้ว”
              7.3    ทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3724 1491
              7.4    ทางตู้รับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ตั้งอยู่ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
        8.    มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต เทศบาลเมืองสระแก้วจะปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
        9.    การเผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วและประชาชน ได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยดำเนินการดังนี้
              9.1    แจ้งเวียนและติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ
              9.2    เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางสื่อสารของเทศบาลเมืองสระแก้ว เช่น ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
        ทั้งนี้  ให้บุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2567 โดยเคร่งครัด     

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่    17    มกราคม   พ.ศ.  2567    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว