เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2567
-----------------------------------------------------------

        ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมาไทย

        งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้จัดทำประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปี 2567 แจ้งให้ผู้ชำระภาษีหากปรากฏว่าแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้ชำระภาษียื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องภายใน 30 วัน เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

        ดังนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาทำการ (ไฟล์เอกสารประกอบ >>> https://drive.google.com/file/d/1y-6BgK68JK2vTVw5htI__pNg3xO3Fy_Z/view?usp=sharing  <<<)

        จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   20   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567

 

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว