เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2567
.......................................

        ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 30 วัน นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2567

     เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว