เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567
และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
.......................................

        ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ในคราวการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวัยเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นปะชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ไปแล้ว นั้น

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ดังนี้
        1.    สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567
              1.1 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
              1.2 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567  ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
              1.3 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
        2.    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
              - สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2568

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว