เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
************************************

        ตามที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น

        ในการนี้ เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอลงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้          

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2566

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว