เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
    เรื่อง  รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2567
    ............................................................................

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จะดำเนินการเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

        1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว   
                1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)
                1.3 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)
                1.4 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

        2. จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร
                2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 1 (หนองนกเขา)
                รับเด็กจำนวน 45 คน แบ่งเป็น   
                - เด็กเล็กอายุ 2 ปี จำนวน 30 คน
                - เด็กเล็กอายุ 3 ปี จำนวน 15 คน

                2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะสัง)
                รับเด็กจำนวน 75 คน แบ่งเป็น   
                - เด็กเล็กอายุ 2 ปี จำนวน 30 คน
                - เด็กเล็กอายุ 3 ปี จำนวน 45 คน

                2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 4 (ตลาดสระแก้ว)
                รับเด็ก จำนวน 65 คน แบ่งเป็น   
                - เด็กเล็กอายุ 2 ปี จำนวน 20 คน
                - เด็กเล็กอายุ 3 ปี จำนวน 45 คน
        3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
                3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ชุด
                3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ของผู้ปกครองและเด็ก จำนวน 2 ฉบับ
                3.3 บัตรประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ของผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
                3.4 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ                                     
                3.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
                3.6 สำเนาบันทึกการรับวัคซีน (ในสมุดเล่มสีชมพู) จำนวน 2 ฉบับ
                3.7 รูปถ่ายของเด็ก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 6 ใบ
 *** ควรเตรียมเอกสารให้ครบในวันยื่นสมัครและให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ***
        4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
                4.1 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วในวันและเวลาราชการ
                4.2 กำหนดการรับสมัคร แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
                ช่วงที่ 1 รับสมัครเด็กในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  ตั้งแต่วันที่ 12 – 29 มีนาคม 2567
                ช่วงที่ 2 รับสมัครเด็กนอกเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  เมษายน  2567
        5. ประกาศผล วันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
        6. วันมอบตัว   
            ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (ที่ได้สมัครไว้)
        7. กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน
            ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567
            ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
            กำหนดระยะเวลาเรียน
            - เปิดเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
            - เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.   
        8. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา    
        9. เครื่องใช้สำหรับเด็ก
                9.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ให้ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็ก ตังแต่วันเปิดเรียนวันแรก
                9.2 เครื่องใช้งานอื่น ๆ ประกอบด้วย ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดผ้าไทย ผ้ากันเปื้อน กระเป๋า (ผู้ปกครองจัดหาเองตามแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว)
        10. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้
                - เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
                - เวลา 14.00 น. รับประทานอาหารเสริม (นม)
        11. การรักษาความปลอดภัยแก่เด็ก
                11.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวเด็กก่อนเวลาเลิกเรียน ต้องลงลายมือชื่อ รับ – ส่งเด็ก
                11.2 การรับ และส่งเด็ก ผู้ปกครองสามารถส่งเด็กให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 07.30 น. และรับเด็กกลับ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
                11.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
                11.4 ห้ามนำเครื่องมือ เครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยเด็ดขาด
                11.5 ห้ามเด็กสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพง ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืน หรือเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว จะไม่รับผิดชอบงานใดๆ ทั้งสิ้น
                11.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเด็ก โปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือครูผู้สอนได้โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
        12. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีอายุไม่ครบตามที่กำหนดตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาขอยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  22   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว