เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3
....................................................................

           เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567
 

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว