เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
       เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
************************************************

    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เพื่อติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

    เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศ  ณ  วันที่  4   เมษายน พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว