เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี พ.ศ. 2567
.......................................

      ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นั้น

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    5   เมษายน   พ.ศ.  2567

     เอกสารประกอบ

สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว