เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567  
 --------------------------------------

    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามรูปแบบแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนในท้องถิ่น

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว