เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567  
 --------------------------------------

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่มีข้อบกพร่อง มีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง สาระสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/1 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อใช้ในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว