เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567  
 --------------------------------------

    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้การแก้ไขปีงบประมาณที่จะดำเนินการจากปีงบประมาณหนึ่งไปอีกปีงบประมาณหนึ่ง เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เพื่อใช้ในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและประชาชนในท้องถิ่น

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 13  พฤษภาคม พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว