เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนครั้งที่ 14)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนครั้งที่ 11)  
**************************

        ด้วยสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนครั้งที่ 9) ในคราวสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตามอำนาจในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้ิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนครั้งที่ 14) เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26

    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนครั้งที่ 14) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แนบท้ายประกาศนี้
    
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

                                          
ประกาศ  ณ วันที่   24   พฤษภาคม  พ.ศ. 2567

     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โอนครั้งที่ 14)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว