เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2558 ถึง กันยายน 2558)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558 ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด4 ข้อ38

เทศบาลเมืองสระแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558
ไตรมาสที่4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558 

ลำดับที่ รายการ ประมาณค่าใช้จ่าย
รวม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
1 รายจ่ายงบกลาง 4,842,550.00 199,150.00 199,150.00 4,444,250.00
2 เงินเดือน 10,156,160.00 3,385,320.00 3,385,320.00 3,385,420.00
3 ค่าจ้างประจำ 814,530.00 271,510.00 271,510.00 271,510.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว 4,302,393.00 1,434,131.00 1,434,131.00 1,434,131.00
5 ค่าตอบแทน 793,780.00 287,300.00 267,800.00 238,680.00
6 ค่าใช้สอย 8,765,381.00 3,310,700.00 1,380,407.00 4,074,274.00
7 ค่าวัสดุ 3,749,723.00 1,521,987.00 1,183,603.00 1,044,133.00
8 ค่าสาธารณูปโภค 629,745.00 204,915.00 204,915.00 219,915.00
9 เงินอุดหนุน 170,000.00 150,000.00 20,000.00 -
10 ค่าครุภัณฑ์ 2,554,500.00 122,000.00 432,500.00 2,000,000.00
11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,934,600.00 1,663,600.00 - 4,271,000.00
12 รายจ่ายอื่น 25,000.00 - - 25,000.00
รวม 42,738,362.00 12,550,613.00 8,779,436.00 21,408,313.00
     เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2558 ถึง กันยายน 2558)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว