เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2558

....................................................................
 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดบให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทำผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงยกเลิกประมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองสระแก้วแทน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรม
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว