เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา จำนวน 7 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา จำนวน 7 โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                   1. โครงการวางท่อน้ำประปา ชุมชนย่อยที่ 5 บริเวณถนนเทศบาล 31 (ซอยบ้านอนันต์ กงแก้ว) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0401/56(1/1)
                   ราคากลาง                 67,500.-บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง   30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    47/2557
                   2. โครงการวางท่อน้ำประปา ชุมชนย่อยที่ 5 บริเวณถนนเทศบาล 33 (ซอยบ้านนาง   ทิพรส ทูคำมี) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0402/56(1/1)
                   ราคากลาง                 78,100.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่   48/2557
                   3. โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 11 (สระแก้ว-สระขวัญ) บริเวณถนนเทศบาล 2 ซอยข้างห้องแถวหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0403/56(1/1)
                   ราคากลาง                 59,800.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่      49/2557
                   4. โครงการวางท่อน้ำประปา ชุมชนย่อยที่ 11 ถนนเทศบาล 6 (แยกซ้ายซอยป่าม่ะม่วงหลังบ้านนายฟอง) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0396/56(1/2)(2/2)
                   ราคากลาง                 705,300.-บาท (เจ็ดแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่      50/2557
                   5. โครงการวางท่อน้ำประปา ถนนเทศบาล 13 ไปถึงเทศบาล 17 (ซอยข้างสนามกีฬา)(ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0394/56(1/1)
                   ราคากลาง                 302,600.-บาท (สามแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)                     ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่       51/2557
                          6. โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน(ถนนเทศบาล 7 ซอย 2 สามแยกเลี้ยวขวาเข้าแปลงเกษตร ข้างสระน้ำไปสุดซอย) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0338/57(1/1)
                   ราคากลาง     245,700.-บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                                 ค่าแบบแปลน                   500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่       52/2557
                    7. โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณชุมชนเมืองย่อย ที่ 18 (ซอยอู่ช่างเนียง)(ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0340/57(1/1)
                   ราคากลาง                 419,300.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    53/2557
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,878,300.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                                             7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  11  กันยายน  2557 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่  12 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน  2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 24 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)      ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  11 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา จำนวน 7 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว