เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งมาตรา 7 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาติและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และให้นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื้ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองสระแก้วจึงปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ จุดบริการของทุกส่วนราชการ(กอง)

    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว