เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ จากอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่องการให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

    รายละเอียดข่าว

ด้วยอำเภอเมืองสระแก้ว ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่ากระทรวงมหาดไทย แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ "การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง" สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและขับเคลื่อนวิสาหกิจให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินการเงินและการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจและการขึ้นทะเบียนทาง Online กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแสดงสถานภาพของผู้ประกอบการในการใช้เป็นข้อมูลช่วยเหลือและพัฒนากิจกรรม SMEs ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทำการขึ้นทะเบียนแสดงสถานะภาพ SMEs ทุกประเภททาง Online ผ่านเว็บไซต์ สสว. www.sme.co.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน 1301

    เอกสารประกอบ

ประกาศ จากอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่องการให้บริการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว