เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีในช่วงเวลาพักเที่ยงและวันเสาร์ ประจำปี พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

โครงการบริการจัดเก็บภาษีในช่วงเวลาพักเที่ยงและวันเสาร์
ประจำปี พ.ศ. 2556
กองคลัง  เทศบาลเมืองสระแก้ว
...........................................................................................
 

 
1.  หลักการและเหตุผล
      ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ได้กำหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขยายเวลาการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีทุกวันทำการในช่วงเวลาพักเที่ยงและรับชำระภาษีทุกวันเสาร์ เพื่อเป็นการบริการให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว และให้ดำเนินงานการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป
      เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการ จึงได้จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ ประจำปี พ.ศ. 2556  ด้านการให้บริการในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ในช่วงพักเที่ยงทุกวันทำการและทุกวันเสาร์ซึ่งเป็นผลดีต่อเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นอย่างมาก ในการนี้จะทำให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยไม่มีภาษีค้างชำระและค่าปรับเ
 
2.  วัตถุประสงค์
      1.  เป็นการอำนวยความสะดวกและให้บริการชำระภาษีแก่ประชาชน
      2.  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว
      3.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับผู้ชำระภาษี
      4.  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านภาษีค้างชำระของเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
3.  เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1.  เทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
      2.  ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองสระแก้ว
      3.  รายได้จากการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้น
      4.  ยอดค้างชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ลดลง

4.  วิธีดำเนินการ
      1.  จัดสถานที่ให้ สะดวก  สะอาด  มีบรรยากาศที่ดี สำหรับผู้ชำระภาษี
      2.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์
      3.  ประสานกับประธานชุมชน  20 ชุมชน ให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
      4.  ประสานกับกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว

5.  ระยะเวลาดำเนินงาน
      - เดือนมกราคม 2556  ถึงเดือนกันยายน  2556

6.  สถานที่ดำเนินงาน
      - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์    กองคลัง    สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำโครงการบริการจัดเก็บภาษีในช่วงเวลาพักเที่ยงและวันเสาร์ ประจำปี พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว