เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้วจัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

ตารางกำหนดการดำเนินงานตามโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลเมืองสระแก้ว)
เทศบาลเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่  18  กุมภาพันธ์  -  5  มีนาคม  พ.ศ. 2556
******************
 
วัน/เดือน/ปี เวลา ชุมชนเมืองย่อยที่.... สถานที่ หมายเหตุ
18 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 1, 2, 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข  
      เทศบาลเมืองสระแก้ว  
19 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 4,17 ศาลากลางบ้านใหม่คลองปูน  
      (ชุมชนเมืองย่อยที่  4)  
20 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 5,18 บริเวณลานหน้าบ้านของ  
      ส.ท.ประดิษฐ์ชัย  ทูคำมี  
21 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 6 ศาลากลางบ้านชาติเจริญ  
      (ชุมชนเมืองย่อยที่  6)  
26 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 7,19 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร  
      (ชุมชนเมืองย่อยที่ 19)  
27 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 9,16 ศาลากลางบ้านหลังสุขศาลา  
      (ชุมชนเมืองย่อยที่  9)  
28 กุมภาพันธ์ 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 12 ศาลากลางบ้านคลองจาน  
      (ชุมชนเมืองย่อยที่  12)  
4 มีนาคม 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 13,14,15 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน  
      เทศบาล 2 (ลัดกระสัง)  
5  มีนาคม 2556 16.30 น. เป็นต้นไป 8,10,11,20 ศาลาร่มโพธิ์ทอง  
      วัดสระแก้วพระอารามหลวง  
 
หมายเหตุ  วัน  เวลา  และสถานที่  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้วจัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว