เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คลองปูน ซอย 1/1 เชื่อม ซอย 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คลองปูน ซอย 1/1 เชื่อม ซอย 2
 
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คลองปูน ซอย 1/1 เชื่อม ซอย 2  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี มีชัย เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 35/2558 (สอบราคา)   ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 168,500.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  17 สิงหาคม 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คลองปูน ซอย 1/1 เชื่อม ซอย 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว