เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว (ซอยอู่นายหม่อง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว (ซอยอู่นายหม่อง)
 
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว (ซอยอู่นายหม่อง) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี มีชัย เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 48/2558  (สอบราคา)  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 275,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่  2 กันยายน 2558 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  3 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ ณ วันที่  3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสระแก้ว (ซอยอู่นายหม่อง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว