เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

*****************
 
                        ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสภาเทศบาลเมืองสระแก้วได้มีมติเห็นชอบ  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี   ๒๕๕๘  และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   ตามความในมาตรา  ๖๒  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วนั้น
                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๒แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศณวันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว