เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  เทศบาลเมืองสระแก้ว
- - - - - - - - - - - - - - - -
                  
           ตามที่  เทศบาลเมืองสระแก้วได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลเมืองสระแก้ว  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลเมืองสระแก้วแล้ว  และให้ความเห็นชอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  เทศบาลเมืองสระแก้ว  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีฯ  ตามระเบียบฯ  นั้น  
 
            อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๗ (๔) และข้อ  ๒๔  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว