เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18
 
..................................................................
 
            ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี มีชัย เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 26/2558 (สอบราคา) ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 วงเงินสัญญาจ้างจำนวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นั้น
 
            ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.
    
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชุมชนเมืองย่อยที่ 18
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว